សួស្តីជនរួមជាតិ

ដើម្បីរួមចំណែកបណ្តុះចំណេះដឹង​ ផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តដល់កូនខ្មែរឲ្យកាន់
តែយល់
កាន់តែច្បាស់នូវប្រវត្តិពង្សាវតារជាតិរបស់ខ្លួន។ខ្ញុំបាទបានរៀបចំ
គេហទំព័រ
នេះឡើងទុកជាចំណងដែដល់កូនខ្មែរដែលស្រលាញ់ចូលចិត្ត
សិក្សាផ្នែកប្រវត្តិ
សាស្រ្ត។

ខ្ញុំបាទ​ មានមោទនភាពណាស់ ដែលកើតជាខ្មែរដែលជាជនជាតិមួយ
មានអរិយ
ធម៌ វប្បធម៌ច្បាស់លាស់ ហើយជាជនជាតិមួយប្រកបទៅ
ដោយស្នាមញញឹម
នឹងបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនល្បីសុសសាយ
លើដែនប្រឹថពីនេះ។


សូមបងប្អូនជនរួមជាតិមេត្តាស្តាប់ឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរតាមលំដាប់
លំដោយ
ដោយមេត្រី។

អវតារមេត្តា

ឯកសារយោងក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ

Document.mp3

ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទីមួយ

histo-1.mp3

អារ្យធម៌ខ្មែរសម័យនគរភ្នំ

histo-2.mp3

សន្តតិវង្សព្រះរាជាខ្មែរសម័យចេនឡា

histo-3.mp3

សម័យអាណាចក្រនគរភ្នំ

histo-4.mp3

រាជាណាចក្រនគរភ្នំនិងការបង្កើតរាជវង្សខ្មែរដំបូង

histo-5.mp3

ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទីពីរ

histo-6.mp3

សន្តតិវង្សព្រះរាជាខ្មែរសម័យចេនឡា

histo-9.mp3

ចេនឡាទឹកនិងចេនឡាគោគ ការត្រួតត្រារបស់ជ្វា

histo-10.mp3

អារ្យធម៌ខ្មែរនៅសម័យចេនឡា

histo-11.mp3

ប្រទេសកម្ពុជាសម័យអង្គរ

histo-12.mp3

ព្រះរាជាសម័យអង្គរ-ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៣

histo-13.mp3

ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១និងការកសាងក្រុងអង្គរលើកទី១

histo-14.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៤

histo-15.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៥

histo-16.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៦

histo-17.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៦ 

histo-18.mp3

ព្រះបាទសុរិយាវរ្ម័នទី២

histo-19.mp3

ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី២

histo-20.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៧

histo-21.mp3

ព្រះបាទជ័យវរ័ន្មទី៩

histo-22.mp3

ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម

histo-24.mp3

ព្រះបាទនិព្វានបទ.ព្រះបាទស្រីលំពង់រាជា.ព្រះបាទសុរិយោវង្ស

histo-25.mp3

ព្រះបាទព្រះបរមរាមានិងធម្មាសង្ឃរាជ

histo-26.mp3

ព្រះបាទពញាយ៉ាត

histo-27.mp3

ការបោះបង់ចោលក្រុងអង្គរនិងការកសាងរាជធានីថ្មី

histo-28.mp3

ព្រះរាជាខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរនិងវិបត្តិក្នុងរាជវង្សខ្មែរ

histo-31.mp3

ព្រះបាទស្រីសុរិយាទ័យនិងព្រះបាទធម្មោរាជា​

histo-32.mp3

ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ

histo-33.mp3

ស្រីជ័យជេដ្ឋានិងព្រះស្តេចកន

histo-34.mp3

មហាចន្ទរាជាភាគ១

histo-35.mp3

មហាចន្ទរាជាភាគ២

histo-36.mp3

ការកសាងក្រុងលង្វែក

histo-37.mp3

បរមរាជា

histo-38.mp3

ទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបភាគ១

histo-39.mp3

ទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបភាគ២

histo-40.mp3

ព្រះសត្ថាទី១

histo-41.mp3

ព្រះជ័យជេដ្ឋាទី១ និងការបែកបាក់ក្រុងលង្វែក

histo-42.mp3

ព្រះបាទរាមាជើងព្រៃ 

histo-43.mp3

ព្រះបាទបរមរាជារាមាធិបតីពញាតន់

histo-44.mp3

ព្រះបាទបរមរាជារាមាធិបតីពញាអន និងសម្តេចព្រះកែវហ្វ៊ាពញាយោម

histo-45.mp3

រាជ្យព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ និងការរៀបចំប្រទេសឲ្យស្ងប់ស្ងៀមឡើងវិញ

histo-46.mp3

ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋា​ទី​២ និងសម្ពន្ធភាពយួន-ខ្មែរ 

histo-47.mp3

ព្រះរាជសម្ភារពញាតូនិងសោកវិនាសកម្មព្រះរាជវាំង

histo-48.mp3

ព្រះរាមាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនន់

histo-50.mp3

ព្រះបរមរាជាអង្គសូនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជេចេត

histo-51.mp3

សម្តេចព្រះកែហ្វ៊ាអង្គជី

ព្រះជ័យជេស្តាអង្គសូរ រាជ្យលើកទី១ឆ្នាំ១៦៧៥-១៦៩៥

histo-52.mp3

ព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ង និងរាជលើកទី២របស់ព្រះជ័យជេស្តាអង្គសូរ

histo-53.mp3

histo-54.mp3

រាជ្យលើកទី១របស់សម្តេចកែវហ្វ៊ា​អង្គឯម រាជ្យលើកទី៣របស់ព្រះអង្គសូរ

histo-55.mp3

រាជ្យលើកទី៤របស់ព្រះជ័យជេស្តាអង្គសូរ

histo-56.mp3

ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីរាជលើកទី២

histo-57.mp3

រាជ្យលើកទី២របស់ព្រះកែវហ្វ៊ាអង្គឯម ការដាក់នគរជាចំណុះសៀ

រាជ្យព្រះសេដ្ឋាធិរាជ និងរាជលើកទី៣របស់ព្រះកែវហ្វ៊ាអង្គឯម ភាគ១

histo-58.mp3

រាជ្យព្រះសេដ្ឋាធិរាជ និងរាជលើកទី៣របស់ព្រះកែវហ្វ៊ាអង្គឯម ភាគ២

histo-59.mp3

រាជ្យលើកទី៣របស់ព្រះស្រីធម្មរាជា និងព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអ៊ឺម

histo-60.mp3

histo-61.mp3

រាជ្យលើកទី១របស់សម្តេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទង

histo-62.mp3

រាជ្យព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស្ងួន 

histo-63.mp3

រាជ្យលើកទី២របស់សម្តេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទង

histo-64.mp3

រាជ្យព្រះឧទ័យរាជាអង្កតន់

histo-65.mp3

រាជ្យសម្តេចព្រះរាមាធិបតីអង្កនន់១៧៧៥-១៧៧៩

histo-66.mp3

រាជ្យព្រះអង្គអេង

histo-67.mp3

ចៅហ្វ៊ាបែនភាគ១

histo-68.mp3

ចៅហ្វ៊ាបែនភាគ២

ចៅហ្វ៊ាប៉ុក និងព្រះអង្គចន្ទ

histo-69.mp3

histo-70.mp3

ព្រះអង្គម្ចាស់អង្គម៉ី ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួន

histo-71.mp3

ព្រះអង្គឌួង ភាគ១

histo-72.mp3

ព្រះអង្គឌួង ភាគ២

histo-73.mp3

រាជ្យព្រះបាទនរោត្តម

histo-74.mp3

ស្ថានភាពនយោបាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តម

histo-75.mp3

ការឈានជើងមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារបស់បារាំង

histo-76.mp3

សន្ធិសញ្ញាដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង១៨៦៣ ភាគ១

histo-77.mp3

សន្ធិសញ្ញាដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង១៨៦៣ ភាគ២

histo-78.mp3

ការប្រទាញប្រទង់រវាងសៀមនិងបារាំង

histo-79.mp3

សន្ធិសញ្ញាខ្មែរ-សៀមថ្ងៃ១ធ្នូ១៨៦៣ ភាគ១

histo-80.mp3

សន្ធិសញ្ញាខ្មែរ-សៀមថ្ងៃ១ធ្នូ១៨៦៣ ភាគ២ 

histo-81.mp3

សន្ធិសញ្ញាខ្មែរ-សៀមថ្ងៃ១ធ្នូ១៨៦៣ ភាគ៣

histo-82.mp3

ការគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការរបស់ព្រះបាទនរោត្តមភាគ១

សន្ធិសញ្ញាខ្មែរ-សៀមថ្ងៃ១ធ្នូ១៨៦៣ ភាគ៤

histo-83.mp3

កំចាត់ចលនាបះបោររបស់ពោរកំបោរ និងអាចារ្យស្វា

គម្រោងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រងរាជ្យ-កែទម្រង់រដ្ឋបាល-បញ្ញត្តិពន្ធដារ

histo-84.mp3

histo-87.mp3

កែទម្រង់រដ្ឋបាល-បញ្ញត្តិពន្ធដារ

histo-88.mp3

សន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្បាញ

histo-89.mp3

histo-90.mp3

ទេសាភិបាលបារាំងរៀបរាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ

histo-91.mp3

ការគំរាមកំហែងរបស់ទេសាភិបាលបារាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រ

histo-92.mp3

សន្ធិសញ្ញាលើកទី២របស់បារាំងថ្ងៃ១៧ មិថុនា ១៨៨៤

ការប្រឈមមុខរវាងព្រះមហាក្សត្រជាមួយបារាំង

histo-93.mp3

histo-94.mp3

ចលនាងើបបះបោររបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅឆ្នាំ១៨៨៥-១៨៨៦​ ភាគ១

histo-95.mp3

ចលនាងើបបះបោររបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅឆ្នាំ១៨៨៥-១៨៨៦​ ភាគ២

histo-96.mp3

អំពើពុករលួយគ្រួសារនិយមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរ

histo-97.mp3

ព្រះអង្គម្ចាស់ ដួង ចក្រ ជាសំរាមក្នុងកែវភ្នែកបារាំង

histo-98.mp3

ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ និងព្រះអង្គម្ចាស់មយូរា

ការពង្រឹងអំណាចរបស់បារំាង

histo-99.mp3

histo-100.mp3

រាជ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ និងការប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យប្រជាជនខ្មែរជា
លើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

លិខិតបណ្តាំមរតកសាស្រ្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តម

histo-101.mp3

histo-103.mp3

ការទាមទារបានមកវិញនៅខែត្រខ្មែរ សៀមរាប-បាត់ដំបង-ទន្លេរពៅ-ស្ទឹងត្រែង-ម្លូព្រៃ

histo-104.mp3

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅប្រទេសបារាំង ភាគ១

histo-105.mp3

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅប្រទេសបារាំង ភាគ២

histo-106.mp3

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅប្រទេសបារាំង ភាគ៣

histo-107.mp3

បារាំងបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរបង់ពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការងើបបះបោរ ភាគ១

histo-108.mp3

បារាំងបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរបង់ពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការងើបបះបោរ ភាគ២

histo-109.mp3

ការងើបបះបោរនៅឆ្នាំ១៩១៦

histo-110.mp3

ការបង្ក្រាបរបស់បារាំងទល់និងការងើបបះបោរប្រជាជនខ្មែរឆ្នាំ១៩១៦

ការធ្វើឃាតលោក ហ្សង់កូម៉ៃ

histo-111.mp3

histo-112.mp3

លោក រ៉េស៊ីដង់បាដេស

histo-113.mp3

ការធ្វើឃាតលោក រ៉េស៊ីដង់បាដេស

histo-114.mp3

សេចក្តីត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូរឈ្មោះភូមិក្រាំងលាវជាភូមិ
តិរច្ឆាន ភាគ១

histo-115.mp3

សេចក្តីត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូរឈ្មោះភូមិក្រាំងលាវជាភូមិ
តិរច្ឆាន ភាគ២

histo-116.mp3

ទារុណកម្មលើអ្នកភូមិក្រាំងលាវ

histo-117.mp3

ប្រាសាទខ្មែរក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំង

histo-118.mp3

ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរ ភាគ១

histo-119.mp3

ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរ ភាគ២

histo-120.mp3

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ភាគ១

histo-122.mp3

ការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងសម័យអាណានិគម

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ភាគ២

histo-123.mp3

histo-124.mp3

ការព្យាបាលជំងឺប្រជាជនខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំង

histo-125.mp3

រាជធានីភ្នំពេញ

histo-126.mp3

អវសានជីវិតព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ

ខេត្តខ្មែរបីបាត់ដំបង-ស៊ីសុផុន-សៀមរាបធ្លាក់ក្នុងដៃសៀមជាថ្មី

histo-127.mp3

រាជ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្តិមុនីវង្ស

histo-128.mp3

រាជ្យព្រះនរោត្តមសីហនុ

histo-129.mp3

ជម្រើសរបស់បារំាងក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជ្យ

histo-130.mp3

histo-131.mp3

ចលនារបស់លោកសឹង ង៉ុកថាញ់

histo-132.mp3

សង្រ្គាមឆត្រ,រ៉ូមុំាងនីយកម្មភាសាខ្មែរ

histo-133.mp3

សម្តេចសីហនុ ផ្លេប៉ូយឃីង(Play Boy King)

histo-134.mp3

ឥទ្ធិពលជប៉ុន-សឹង ង៉ុកថាញ់

histo-135.mp3

បង្កើតគណបក្សនយោបាយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត 

ការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញលើកទី១

histo-136.mp3

បោះឆ្នោត២១ ធ្នូ ១៩៤៧

histo-137.mp3

បោះឆ្នោត២១ ធ្នូ ១៩៤៧

histo-138.mp3

histo-139.mp3

ឃាតកម្មលើលោក អៀវ កឺស

histo-140.mp3

ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសឹង ង៉ុកថាញ់

histo-141.mp3

បូនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ១

histo-142.mp3

បូនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ២

histo-143.mp3

បូនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ៣

histo-144.mp3

បូនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ៤

histo-145.mp3

ការទទួលបានឯករាជ្យជាផ្លូវការ

histo-146.mp3

បោះឆ្នោតប្រជាមតិនិងការដាក់រាជ្យរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ

histo-147.mp3

គណបក្សសង្គមរាស្រ្តនិយម

histo-148.mp3

គណបក្សសង្គមរាស្រ្តនិយម

histo-149.mp3

ការបោះឆ្នោតសភាជាតិប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតី

histo-150.mp3

ព្រះសុរាម្រិតចូលទិវង្គត

histo-151.mp3

ក្រុមប្រឹក្សារាជ្យសម្បត្តិ-ការខ្លាចរបូតអំណាចរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុ

histo-152.mp3

ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការក្តោបអំណាច

histo-153.mp3

លោក សម សារី និងលោក ដាប ឈួន

histo-154.mp3

ព្រះនរោត្តមសីហនុសំរេចព្រះទ័យឈប់ទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិក

histo-155.mp3

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

histo-156.mp3

ខ្សែភាពយន្តរឿងអប្សរាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៃសង្គមខ្មែរ

histo-157.mp3

លោក លន់ នុល លះលែងពីតំណែង

សម្តេចព្រះសីហនុបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំង

histo-158.mp3

histo-159.mp3

វិបត្តិនៅសំឡូត

histo-160.mp3

លោកហ៊ូនឹមរត់ភាគខ្លួនជាលើកទី២ដោយការប្រមាថកាតទានពីសំណាក់
សម្តេចសីហនុ

histo-161.mp3

សម្តេចសីហនុផ្តល់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមខាងជើងជាមូលដ្ឋានទ័ព

histo-162.mp3

ព្រះនរោត្តមសីហនុយាងចេញពីប្រទេស

histo-163.mp3

ផែនការទម្លាក់សម្តេចសីហនុ ភាគ១

histo-164.mp3

ផែនការទម្លាក់សម្តេចសីហនុ ភាគ២

histo-165.mp3

ផែនការទម្លាក់សម្តេចសីហនុ ភាគ៣

histo-166.mp3

ផែនការទម្លាក់សម្តេចសីហនុ ភាគ៤

ទ្រង់សិរិមតៈ

histo-167.mp3

លោក លន់ នុល

histo-168.mp3

histo-169.mp3

សភាប្រជុំដកសេចក្តីទុកចិត្តពីព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ១

histo-170.mp3

សភាប្រជុំដកសេចក្តីទុកចិត្តពីព្រះនរោត្តមសីហនុ ភាគ២

histo-171.mp3

សម្តេចសីហនុយាងទៅក្រុងប៉េកាំង

histo-172.mp3

របបសាធារណរដ្ឋ

histo-173.mp3

free templates
Make a Free Website with Yola.