រូប Slideshow ខាងលើនឹងរូបថតទាំងនេះជាអតីតទឹកដីរបស់ខ្មែរឈ្មោះ
សុខោទ័យដែលជាទីបណ្តុះបណ្តាលព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានប្រកាស
ឯករាជ្យចេញប្រទេសកម្ពុជានៅសតវត្សរ៍ទី១៣។

បញ្ជីអាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ​ព្រះពុទ្ធសាសនា  

សារព័ត៌មានជាតិនិងវិទ្យុខេមរភាសា បញ្ជីអាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ​ក្រសួង ឬ ស្ថាប័ន​នានា  

   

បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ​កម្សាន្ត